အေၾကာင္းအရာ

အေၾကာင္းအရာ2019-08-07T13:53:32+00:00

Myanmar’s Pride Awards

ၿမန္မာျပည္ဖြား စိန္ရိုင္းတံုးေလးမ်ားဟာ ကမာၻေပၚမွာ ေတာက္ပႏိုင္ဖို႔ရာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ အေရာင္တင္ေပးမည့္သူကို
ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနလိမ့္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ယံုၾကည္ပါသည္။

ကမာၻေပၚ၌ ေနရာတစ္ေနရာ ရရွိေလာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ရွိသည့္ ျမန္မာျပည္ဖြား လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးေျမွာက္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ “Myanmar’s Pride Awards” ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စာေပႏွင့္ အႏုပညာ၊ စီးပြားေရး၊ လူထုအက်ဳိးျပဳ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ဖက္ရွင္၊ အားကစား ႏွင့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာလႊမ္းမုိးႏုိင္သူ စသည့္ နယ္ပယ္ (၇) ခုမွ
ပါရမီရွိသူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာအရွိဆံုးဆု ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွ အႏိုင္ရရွိသူမ်ားကို အမိျမန္မာေျမေပၚတြင္ ျပန္လည္ ဆုခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ‘Myanmar’s Pride’
ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ ဘြဲ႕ထူးကို လက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ၿမန္မာျပည္ဖြား
စိန္ရိုင္းတံုးေလးမ်ားဟာ
ကမာၻေပၚမွာ
ေတာက္ပႏိုင္ဖို႔ရာ
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္
အေရာင္တင္ေပးမည့္သူကို
ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနလိမ့္မည္ဟု
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ယံုၾကည္ပါသည္။

ကမာၻေပၚ၌ ေနရာတစ္ေနရာ
ရရွိေလာက္ေအာင္
ႀကိဳးစားမႈႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ရွိသည့္
ျမန္မာျပည္ဖြား
လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ
အသိအမွတ္ျပဳ
ခ်ီးေျမွာက္ေပးႏုိင္ရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ “Myanmar’s Pride Awards”
ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စာေပႏွင့္ အႏုပညာ၊
စီးပြားေရး၊ လူထုအက်ဳိးျပဳ၊
ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ဖက္ရွင္၊
အားကစား ႏွင့္
ဆုိရွယ္မီဒီယာလႊမ္းမုိးႏုိင္သူ
စသည့္ နယ္ပယ္ (၇) ခုမွ
ပါရမီရွိသူမ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဂုဏ္သိကၡာအရွိဆံုးဆု
ျဖစ္လာေစရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တစ္ခု
ခ်င္းစီမွ အႏိုင္ရရွိသူမ်ားကို
အမိျမန္မာေျမေပၚတြင္
ျပန္လည္ ဆုခ်ီးျမွင့္သြား
မည္ျဖစ္ၿပီး ‘Myanmar’s Pride’
ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ ဘြဲ႕ထူးကို
လက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဘုတ္အဖြဲ႕

ဘုတ္အဖြဲ႕
အေၾကာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အေလးအနက္ထားသည့္အတြက္
ျမန္မာကို ကမာၻကသိလာေအာင္ ဂုဏ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ပါရမီရွင္မ်ားအား
Myanmar’s Pride Awards ခ်ီးျမွင့္၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို လမ္းညႊန္ပံုေဖာ္ေပးေနသည့္
ေလးစားအားက်ဖြယ္ေကာင္းေသာ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္
ထက္ျမက္ေသာအရည္အခ်င္းရွိသည့္ ပါရမီရွင္မ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။
ထိုကဲ့သုိ႔ ပါရမီရွင္မ်ားမွာ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံကို ပုံေဖာ္ေနရုံသာမက
အနာဂါတ္ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ပါ လမ္းေဖာက္ေနသူမ်ားလည္း ျဖစ္၏။
ဆုရရွိႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ အလြန္ျမင့္မားေသာ္လည္း
ႀကိဳးစားယွဥ္ၿပိဳင္ရယူထုိက္သည့္ ဆုတံဆိပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို
အေလးအနက္ထား
သည့္အတြက္ ျမန္မာကို
ကမာၻကသိလာေအာင္
ဂုဏ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ
ပါရမီရွင္မ်ားအား Myanmar’s Pride Awards
ခ်ီးျမွင့္၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို
လမ္းညႊန္ပံုေဖာ္ေပးေနသည့္
ေလးစားအားက်ဖြယ္
ေကာင္းေသာ
စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ား၏
အကူအညီျဖင့္
ထက္ျမက္ေသာ
အရည္အခ်င္းရွိသည့္
ပါရမီရွင္မ်ားကို
ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။
ထိုကဲ့သုိ႔ ပါရမီရွင္မ်ားမွာ
လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံကို
ပုံေဖာ္ေနရုံသာမက
အနာဂါတ္ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ပါ
လမ္းေဖာက္ေနသူမ်ားလည္း
ျဖစ္၏။ ဆုရရွိႏုိင္ရန္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ
အလြန္ျမင့္မားေသာ္လည္း
ႀကိဳးစားယွဥ္ၿပိဳင္
ရယူထိုက္သည့္
ဆုတံဆိပ္တစ္ခုပင္
ျဖစ္ပါသည္။

The Myanmar’s Pride
၏ အကဲျဖတ္
လူႀကီးမ်ား

အကဲျဖတ္အဖြဲ႕
အေၾကာင္း

Myanmar’s Pride Awards အတြက္ အကဲျဖတ္လူႀကီးမ်ားကို
နယ္ပယ္အရပ္ရပ္တြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေတာ္ဆံုးဟု
သတ္မွတ္ရေလာက္သူမ်ားထဲမွ ေသခ်ာစီစစ္ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။
အကဲျဖတ္လူႀကီးမင္းမ်ား အားလံုးမွာ ၄င္းတုိ႔၏ သက္ဆိုင္ရာ
အလုပ္အကိုင္နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္
ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္ေသာေၾကာင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏
အထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားဆံုး ျဖစ္လာသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
အကဲျဖတ္မ်ား၏ အဓိကတာဝန္သည္ ဆုႀကီးမ်ားအတြက္
ဆန္ခါတင္စာရင္းဝင္သူမ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္မ်ားအတြက္
ပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊ ထူးခၽြန္မႈ၊ အစြမ္းအစႏွင့္ အားသာခ်က္တုိ႔ကို
ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည္႔ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ
အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ရမည္ၿဖစ္သည္။ အကဲျဖတ္လူႀကီးမင္းမ်ားသည္
သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္အတြင္းမွ
ေနာက္ဆံုးဆန္ခါတင္စာရင္းဝင္သူမ်ားကို
(Myanmar’s Pride Awards ၏ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ)
လူထုမဲေပးမႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ
အမွတ္ေပးၿခင္းအားၿဖင့္ ေရြးခ်ယ္မည္ၿဖစ္သည္။

Myanmar’s Pride
Awards အတြက္
အကဲျဖတ္လူႀကီးမ်ားကို
နယ္ပယ္အရပ္ရပ္တြင္
ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏
အေတာ္ဆံုးဟု
သတ္မွတ္ရေလာက္
သူမ်ားထဲမွ ေသခ်ာစီစစ္
ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။
အကဲျဖတ္လူႀကီးမင္းမ်ား
အားလံုးမွာ ၄င္းတုိ႔၏
သက္ဆိုင္ရာ
အလုပ္အကိုင္နယ္ပယ္
အသီးသီးတြင္ ထူးခၽြန္
ေျပာင္ေျမာက္ေသာေႀကာင့္
ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏
အထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားဆံုး
ျဖစ္လာသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
အကဲျဖတ္မ်ား၏
အဓိကတာဝန္သည္
ဆုႀကီးမ်ားအတြက္
ဆန္ခါတင္
စာရင္းဝင္သူမ်ား၏
သက္ဆုိင္ရာ
နယ္ပယ္မ်ားအတြက္
ပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊
ထူးခၽြန္မႈ၊ အစြမ္းအစႏွင့္
အားသာခ်က္တုိ႔ကို
ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္
ခ်မွတ္ထားသည္႔
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ
အကဲျဖတ္
ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။
အကဲျဖတ္
လူႀကီးမင္းမ်ားသည္
သက္ဆုိင္ရာ
နယ္ပယ္အတြင္းမွ
ေနာက္ဆံုးဆန္ခါတင္
စာရင္းဝင္သူမ်ားကို
(Myanmar’s Pride Awards ၏
အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ)
လူထုမဲေပးမႈႏွင့္
ေပါင္းစပ္ကာ
အမွတ္ေပးၿခင္းအားၿဖင့္
ေရြးခ်ယ္မည္ၿဖစ္သည္။

ဆုရရွိရန္ စံႏႈန္း
သတ္မွတ္ခ်က္

ျမန္မာလူမ်ိဳး

၁. ျမန္မာျပည္ဖြား သို႔မဟုတ္
ျမန္မာလူမ်ိဳး ျမန္မာျပည္ကို
ကိုယ္စားျပဳသူ
၂. လက္ရွိျမန္မာျပည္တြင္
ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ
မေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ။
၃. အသက္အရြယ္ ၅၀
ထက္မေက်ာ္ေသာ က်ား မ
မေရြး

အသိအမွတ္ျပဳ
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

စာေပႏွင့္
အႏုပညာ

 •  ႏိုင္ငံတကာ ဆုတံဆိပ္မ်ား ရရွိျခင္း
 • လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ဖူးေသာ ပရဟိတ
  လုပ္ငန္း အေရအတြက္
 •  ျပဳလုပ္ခဲ႔ဖူးေသာ ႏိုင္ငံတကာျပပြဲ
  အေရအတြက္
 • အင္တာနက္ေပၚတြင္ လူသိမ်ား
  ထင္ရွားမႈ – Google စကားလုံးမ်ား၊
  လူမႈကြန္ရက္မွ Like မ်ား၊
  ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပလက္ေဖာင္းေပၚမွ
  လက္ရာမ်ား

စီးပြားေရး
ဆန္​းသစ္​တီထြင္​မႈ

 • က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ တရား၀င္
  ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ စီးပြားေရး
  လုပ္ငန္း
 • လုပ္ငန္းတန္ဖိုး အနည္းဆံုး
  အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတစ္ရာ
  သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းဦးေရ တစ္ရာ
 •  ျမန္မာ႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို
  ေကာင္းကိ်ဳးျပဳသည္ဟု သတ္မွတ္ခံ
  ရျခင္း
 • သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္
  အသစ္အဆန္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္မႈ
 •  ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အျကံုမ်ား
 • အလုပ္သမားတစ္ဦးျခင္း ၀င္ေငြ
 •  ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား ႏွင့္
  ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားကို က်င့္သုံးႏုိင္ျပီး
  သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ကို
  ျမွင့္တင္ႏုိင္မႈ
 • တစ္ႏုိင္ငံလုံးအား ေစ်းကြက္ျဖန္႔
  က်က္ႏုိင္ျခင္း
 • ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပုိင္းဆိုင္ရာ
  လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

လူထုအက်ိဳးျပဳႏွင့္
လူမႈဆက္ဆံေရး

 •  ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳ
  ခံရျခင္း
 • လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္
  အက်ဳိးျပဳေဆာင္ရြက္မႈ
 • လူသားအကိ်ဳးေဆာင္ရြက္ေရး
  ႏွင္​့ဆိုင္​ေသာ လုပ္​ရပ္​မ်ား
  ေအာင္ျမင္မႈမ်ား
 •  ျဖန္႔က်က္ႏုိင္မႈ (အက်ိဳးခံစားခြင္႔ႏွင္႔
  သက္ေရာက္မႈ ပမာဏ)
 • လူမႈဆက္ဆံေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္
  ဆိုင္ရာ

ေဖ်ာ္ေျဖေရး

 •  ျမန္မာျပည္တြင္း၌ ရရွိထားေသာ
  ဆုတံဆိပ္ အေရအတြက္
 •  ႏိုင္ငံတကာမွ ရရွိထားေသာ
  ဆုအေရအတြက္
 • အင္တာနက္ေပၚတြင္ ထင္ရွားမႈ
  (လူမႈကြန္ယက္တြင္ အားေပးမႈ
  အတိုင္းအတာ)
 •  ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ
  သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္တြင္
  ေျပာင္းလဲျမွင့္တင္ႏုိင္ျခင္း
 • လူမႈကြန္ယက္တြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ား

ဖက္ရွင္

 •  ႏိုင္ငံတကာ ဆုမ်ားလက္ခံရရွိျခင္း
 •  ေဒသတြင္း ဖက္ရွင္အား
  ႏိုင္ငံတကာသုိ႔ ခ်ျပႏိုင္ျခင္း
 •  ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားတြင္
  ပင္တုိင္ပါဝင္ခြင့္ရျခင္း
 • အင္တာနက္ေပၚတြင္ ထင္ရွားမႈ
 • ကုိယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္၊ လုပ္ငန္းကို
  တည္ေထာင္ႏိုင္ျခင္း (အမွတ္တံဆိပ္
  ေအာက္မွ ဆုိင္ခြဲဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္း)
 • လက္ရာမ်ား စုစည္းေဖာ္ျပမႈ

အားကစား

 •  ႏုိင္ငံတကာပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
  ကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျခင္း
 •  ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ မွ ရရွိခဲ႔ေသာ
  ဆုတံဆိပ္အေရအတြက္
 • ပရိသတ္ အေရအတြက္
 • တစ္ဦးျခင္းႏွင့္ အသင္းလိုက္
  ဆုတံဆိပ္မ်ား
 • အားကစားသမား သက္တမ္း

တစ္ႏွစ္တာ
လူမႈကြန္ယက္တြင္
လႊမ္းမိုးမႈ

 • ရရွိထားသည့္ Like အေရအတြက္
 • ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ရရွိထားေသာ
  ဆုမ်ား
 •  ႏိုင္ငံတကာမွ ရရွိထားေသာဆုမ်ား
 • လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာ
  (Follower အေရအတြက္၊ ထိေတြ႕
  ဆက္ဆံမႈ၊ လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚမွ
  Reach ပမာဏ)
 •  ျမန္မာ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းအား
  အျပဳသေဘာျဖင့္ လႊမ္းမိုးႏုိင္သည္ဟု
  အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း

Get Social