အေၾကာင္းအရာ2021-01-06T03:41:21+00:00

Myanmar’s Pride Awards

Myanmar’s Pride Awards သည္ က႑အသီးသီးတြင္ ကမာၻကေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရေလာက္သည္အထိ တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ထူးခြၽန္ေသာ၊ အမ်ားက ေလးစားရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမႇာက္သည့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ဤဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးအစီအစဥ္သည္ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ႏိုင္ငံတကာတြင္ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားကို ဆုေပးရန္ေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌ အမ်ားျပည္သူတို႔ကေပးေသာ မဲမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္ဒိုင္လူႀကီးတို႔၏မဲမ်ားကို ေပါင္းစပ္ကာ ေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအစီအစဥ္သည္ ျမန္မာ့လူငယ္မ်ားကို ထိုထူးခြၽန္သူမ်ားကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မႈဆြတ္ခူးႏိုင္ေစလိုသည့္အတြက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဘုတ္အဖြဲ႕

ဘုတ္အဖြဲ႕
အေၾကာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အေလးအနက္ထားသည့္အတြက္
ျမန္မာကို ကမာၻကသိလာေအာင္ ဂုဏ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ပါရမီရွင္မ်ားအား
Myanmar’s Pride Awards ခ်ီးျမွင့္၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို လမ္းညႊန္ပံုေဖာ္ေပးေနသည့္
ေလးစားအားက်ဖြယ္ေကာင္းေသာ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္
ထက္ျမက္ေသာအရည္အခ်င္းရွိသည့္ ပါရမီရွင္မ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။
ထိုကဲ့သုိ႔ ပါရမီရွင္မ်ားမွာ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံကို ပုံေဖာ္ေနရုံသာမက
အနာဂါတ္ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ပါ လမ္းေဖာက္ေနသူမ်ားလည္း ျဖစ္၏။
ဆုရရွိႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ အလြန္ျမင့္မားေသာ္လည္း
ႀကိဳးစားယွဥ္ၿပိဳင္ရယူထုိက္သည့္ ဆုတံဆိပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို
အေလးအနက္ထား
သည့္အတြက္ ျမန္မာကို
ကမာၻကသိလာေအာင္
ဂုဏ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ
ပါရမီရွင္မ်ားအား Myanmar’s Pride Awards
ခ်ီးျမွင့္၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို
လမ္းညႊန္ပံုေဖာ္ေပးေနသည့္
ေလးစားအားက်ဖြယ္
ေကာင္းေသာ
စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ား၏
အကူအညီျဖင့္
ထက္ျမက္ေသာ
အရည္အခ်င္းရွိသည့္
ပါရမီရွင္မ်ားကို
ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။
ထိုကဲ့သုိ႔ ပါရမီရွင္မ်ားမွာ
လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံကို
ပုံေဖာ္ေနရုံသာမက
အနာဂါတ္ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ပါ
လမ္းေဖာက္ေနသူမ်ားလည္း
ျဖစ္၏။ ဆုရရွိႏုိင္ရန္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ
အလြန္ျမင့္မားေသာ္လည္း
ႀကိဳးစားယွဥ္ၿပိဳင္
ရယူထိုက္သည့္
ဆုတံဆိပ္တစ္ခုပင္
ျဖစ္ပါသည္။

The Myanmar’s Pride
၏ အကဲျဖတ္
လူႀကီးမ်ား

အကဲျဖတ္အဖြဲ႕
အေၾကာင္း

Myanmar’s Pride Awards သည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား ပဲ့ကိုင္ပုံေဖာ္ေပးေနသည့္ အမ်ားကေလးစားရေသာ ဂုဏ္သေရရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္က်ေသာသူမ်ားျဖစ္႐ုံသာမက တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကိုလည္း လမ္းေဖာက္ေပးႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ အကဲျဖတ္ဒိုင္လူႀကီးမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးတို႔တြင္ ေလးစားအားက်ရေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား ရယူလိုေသာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ျပယုဂ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ဝင္
လူႀကီးမင္းမ်ား

ဆုရရွိရန္ စံႏႈန္း
သတ္မွတ္ခ်က္

ျမန္မာလူမ်ိဳး

ျမန္မာျပည္ဖြား (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာျပည္မွတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၊ ျမန္မာျပည္ကိုကိုယ္စားျပဳသူ
လက္ရွိျမန္မာျပည္တြင္ ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ မေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ။
အသက္ ၁၈ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ၅၀ႏွစ္ထက္မေက်ာ္ေသာ က်ား၊မ မေ႐ြး

အသိအမွတ္ျပဳ
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

အားကစားက႑

 •  ႏိုင္ငံတကာအားကစားပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား
 • ျပည္တြင္းထိပ္တန္းအားကစားပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား
 • ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီး အားကစားဆုမ်ား ဆြတ္ခူးႏိုင္မႈ
 • အားကစားျဖင့္ ျမန္မာ့လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ (အသိုက္အဝန္း) အား အက်ိဳးျပဳမႈ

စြန႔္ဦးတီထြင္က႑

 • ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အမွီအခိုကင္းကာ သမား႐ိုးက်စီးပြားေရးမွခြဲထြက္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈ
 • ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ အျပဳသေဘာျဖင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပခံရမႈ
 •  ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာမ်ားတြင္ အကြၽမ္းတဝင္ရွိၿပီး၊ ထိုသည္မ်ားကို အသုံးခ်ကာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈ
 • စီးပြားေရးဆိုင္ရာထူးခြၽန္သူမ်ား လူမႈဘဝႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပခံရမႈ

ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑

 • ျပည္တြင္းေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑မ်ားတြင္ အက်ိဳးျပဳမႈ
 • ျမန္မာျပည္တြင္း တြင္ ဆုမ်ား ဆြတ္ခူးရရွိထားမႈ
 • အႏုပညာလက္ရာအရည္အခ်င္းမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ တင္ဆက္ျပသဖူးၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ

လူေနမႈဘဝက႑

 • မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူေနမႈဘဝႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဖန္တီးမႈ၊ စိတ္အားတက္ႂကြေစမည့္ စာမ်ား၊ စကားမ်ားကို ေရးသားေျပာဆိုမႈ၊ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ လမ္းၫႊန္ျပသေပးမႈမ်ားအျပင္ လူေနမႈဘဝႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္က႑မ်ားတြင္ စိတ္အားထက္သန္စြာလႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား
 •  ႏိုင္ငံတကာအမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ား
 • ျမန္မာ့အရည္အေသြး၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမြအႏွစ္တို႔ကိုအမ်ားသိေစရန္ ကိုယ္စားျပဳ ထုတ္ေဖာ္ပံ့ပိုးမႈ (သို႔မဟုတ္) စိတ္အားထက္သန္စြာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ စိတ္ေစတနာ၊အေတြးအေခၚတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ပံ့ပိုးမႈမ်ား
 • လူမႈဘဝကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို (ဆိုရွယ္မီဒီယာ၊ မဂၢဇင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ အြန္လိုင္းဝက္ဆိုက္မ်ား၊ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာမ်ား စသည္) ႏိုင္ငံတကာအတိုင္းအတာျဖင့္ လူထုေထာက္ခံမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပခံရမႈမ်ား

လူမႈအက်ိဳးျပဳက႑အတြက္

 • ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတိုးတက္ေရးအတြက္ ပါဝင္အက်ိဳးျပဳမႈ
 •  ႏိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပခံရမႈမ်ား
 • လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ

အႏုပညာက႑ (ပန္းခ်ီ)

 • ျမန္မာျပည္တြင္း ပန္းခ်ီအႏုပညာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပါဝင္အက်ိဳးျပဳမႈ
 •  ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ ပန္းခ်ီဆိုင္ရာပြဲေတာ္မ်ား (သို႔) ပန္းခ်ီျပပြဲမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ပါဝင္ျပသမႈမ်ား
 • ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဂုဏ္ျပဳဆုရရွိမႈမ်ား (သို႔) အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပခံရမႈမ်ား
 • ျပည္တြင္းပန္းခ်ီျပပြဲမ်ားတြင္ ပန္းခ်ီအႏုပညာလက္ရာမ်ားစြာကို ခင္းက်င္းျပသမႈမ်ား

မဲေပးပံု အဆင့္ဆင့္ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

Facebook Messenger Voting

 • Myanmar’s Pride Awards Facebook Page (https://www.facebook.com/myanmarsprideawards/) သို႔သြား၍ Facebook Messenger မွတဆင့္ မဲေပးပုံအဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္ရႈကာ မဲေပးႏိုင္ပါသည္။
 • တစ္ရက္လွ်င္ က႑တစ္ခုစီအတြက္ အဆိုျပဳခံရသူတစ္ဦးကို တစ္ၾကိမ္သာ မဲေပးႏိုင္ပါသည္။
 • ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ထပ္မံမဲေပးလိုပါက မတ္ေဆ့ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံမဲေပးပါက တူညီသည့္က႑ေအာက္ရွိ မိမိမဲေပးခဲ့ၿပီးေသာ အဆိုျပဳခံရသူကိုသာ မဲေပးျခင္းျဖင့္ ဆုရရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိႏိုင္ပါသည္။
 • ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံမဲေပးသည့္အခါ က႑တစ္ခုေအာက္ရွိ မိမိႏွစ္သက္ေသာ အျခားအဆိုျပဳခံရသူမ်ားကိုလဲ ေရြးခ်ယ္မဲေပးလိုပါက ေပးႏိုင္ပါသည္။
 • မဲေပးျခင္းကို အသက္ ၁၈ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိသူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
 • မွတ္ခ်က္- စည္းကမ္းခ်က္ႏွင္ ့ကိုက္ညီေသာမဲမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါမည္။
 • မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွားယြင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔မိပါက မဲေပးသူ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာျဖစ္ပါသည္။

FAQs

ဆုကဘာကိုကိုယ္စားျပဳသလဲ။2020-12-16T15:13:28+00:00

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ထြက္ရွိသည့္ Mother of Pearl ေခၚ ကႏုကမာတို႔သည္ ကမာၻေပၚရွိ ကမာတို႔အနက္ အဖိုးအတန္ဆုံးဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ရတနာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳဆုကို အလြန္တရာလွပေသာ ကႏုကမာမ်ားျဖင့္ မြမ္းမံအလွဆင္ထားၿပီး ‘ဂႏၶမာ ကႏုကမာေက်ာက္စီပန္းခ်ီႏွင့္ လူသုံးကုန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း’ မွ လက္မႈပညာရွင္မ်ားက တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ထားပါသည္။

ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားအား မည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ က်င္းပမည္နည္း။2020-12-16T15:15:16+00:00

ဆႏၵမဲအားလုံးစီစစ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၂၁ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ပြဲက်င္းပမည့္ ေန႔ရက္အတိအက်ကိုမူ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေၾကညာသြားပါမည္။

မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ Myanmar’s Pride Awards က ဆႏၵမဲတစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြပမာဏတစ္ခုကို  လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းအတြက္လႉဒါန္းသြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသနည္း။2021-01-10T07:57:58+00:00

ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း COVID-19 ကပ္ေရာဂါ၏ ႐ိုက္ခတ္မႈဒဏ္ကို ခံစားေနရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာတို႔၏ ခ်စ္ခင္ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ႐ိုင္းပင္းတတ္သည့္စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းေဖးမကူညီကာ အေျခအေနကို ႀကံ့ႀကံ့ခံ တြန္းလွန္လ်က္ရွိပါသည္။ အေရးႀကဳံသည့္အခ်ိန္၌ ျမန္မာျပည္သားမ်ား၏ အားမာန္ႏွင့္ လူမႈတန္ဖိုးတို႔ကို ထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။  ဤကဲ့သို႔ခက္ခဲလွေသာကာလတြင္ ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့ကြက္ဘဲ အမ်ားအက်ိဳး သယ္ပိုးေနၾကေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားကိုလည္း လႈိက္လွဲစြာေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ျပည္သူမ်ားက ႏိုင္ငံအား ဘက္ေပါင္းစုံမွ ကူညီရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားကို ဆက္လက္ အားျဖည့္သည့္အေနျဖင့္ Myanmar’s Pride Awards ကလည္း ျပည္သူမ်ား ဆႏၵမဲ ေပး႐ုံျဖင့္ ႏိုင္ငံအား တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ပံ့ပိုးႏိုင္ေစေအာင္ စီစဥ္ထားပါသည္။

ထိုအစီအစဥ္အရ အမ်ားျပည္သူက မိမိႏွစ္သက္အားေပးသည့္ ဆန္ကာတင္စာရင္းဝင္မ်ားကို ဆႏၵမဲတစ္ခုေပးလိုက္တိုင္း ျမန္မာေငြ (၁၀)က်ပ္ ကို COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လႉဒါန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဆုေပးမည့္ က႑မ်ားႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား2020-12-21T07:23:09+00:00

Myanmar’s Pride Awards သည္ က႑ေျခာက္ခုမွ ထူးခြၽန္သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

အားကစားက႑အတြက္
 • ႏိုင္ငံတကာအားကစားပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား
 • ျပည္တြင္းထိပ္တန္းအားကစားပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား
 • ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီး အားကစားဆုမ်ား ဆြတ္ခူးႏိုင္မႈ
 • အားကစားျဖင့္ ျမန္မာ့လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ (အသိုက္အဝန္း) အား အက်ိဳးျပဳမႈ

စြန႔္ဦးတီထြင္က႑အတြက္

 • ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အမွီအခိုကင္းကာ သမား႐ိုးက်စီးပြားေရးမွခြဲထြက္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈ
 • ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ အျပဳသေဘာျဖင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပခံရမႈ
 • ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာမ်ားတြင္ အကြၽမ္းတဝင္ရွိၿပီး၊ ထိုသည္မ်ားကို အသုံးခ်ကာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈ
 • စီးပြားေရးဆိုင္ရာထူးခြၽန္သူမ်ား လူမႈဘဝႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပခံရမႈ

ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑အတြက္

 • ျပည္တြင္းေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑မ်ားတြင္ အက်ိဳးျပဳမႈ
 • ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ ဆုမ်ား ဆြတ္ခူးရရွိထားမႈ
 • အႏုပညာလက္ရာအရည္အခ်င္းမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ တင္ဆက္ျပသဖူးၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ

လူေနမႈဘဝက႑အတြက္

 • မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူေနမႈဘဝႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဖန္တီးမႈ၊ စိတ္အားတက္ႂကြေစမည့္ စာမ်ား၊ စကားမ်ားကို ေရးသားေျပာဆိုမႈ၊ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ လမ္းၫႊန္ျပသေပးမႈမ်ားအျပင္လူေနမႈဘဝႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္က႑မ်ားတြင္ စိတ္အားထက္သန္စြာလႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား
 • ႏိုင္ငံတကာအမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ား
 • ျမန္မာ့အရည္အေသြး၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမြအႏွစ္တို႔ကို အမ်ားသိေစရန္ ကိုယ္စားျပဳ ထုတ္ေဖာ္ပံ့ပိုးမႈ (သို႔) စိတ္အားထက္သန္စြာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ စိတ္ေစတနာ၊အေတြးအေခၚတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ပံ့ပိုးမႈမ်ား
 • လူမႈဘဝကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို (ဆိုရွယ္မီဒီယာ၊ မဂၢဇင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ အြန္လိုင္းဝက္ဆိုက္မ်ား၊ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာမ်ား စသည္) ႏိုင္ငံတကာအတိုင္းအတာျဖင့္ လူထုေထာက္ခံမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပခံရမႈမ်ား

လူမႈအက်ိဳးျပဳက႑အတြက္

 • ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတိုးတက္ေရးအတြက္ ပါဝင္အက်ိဳးျပဳမႈ
 • ႏိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပခံရမႈမ်ား
 • လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ

အႏုပညာက႑ (ပန္းခ်ီ) အတြက္

 • ျမန္မာျပည္တြင္း ပန္းခ်ီအႏုပညာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပါဝင္အက်ိဳးျပဳမႈ
 • ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ ပန္းခ်ီဆိုင္ရာပြဲေတာ္မ်ား (သို႔) ပန္းခ်ီျပပြဲမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ပါဝင္ျပသမႈမ်ား
 • ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဂုဏ္ျပဳဆုရရွိမႈမ်ား (သို႔) အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပခံရမႈမ်ား
 • ျပည္တြင္းပန္းခ်ီျပပြဲမ်ားတြင္ ပန္းခ်ီအႏုပညာလက္ရာမ်ားစြာကို ခင္းက်င္းျပသမႈမ်ား
MPA သည္ မည္သည့္က႑မ်ားကို ဆုခ်ီးျမႇင့္ပါမလဲ။2021-01-09T16:34:54+00:00

အားကစားက႑မွစ၍ အႏုပညာက႑ (ပန္းခ်ီ) အဆုံး၊ က႑ ၆ မ်ိဳးမွ ထူးခြၽန္သူတို႔၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို Myanmar’s Pride Awards က ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမႇာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ-

1. အားကစားက႑
2. စြန႔္ဦးတီထြင္က႑
3. ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑
4. လူေနမႈဘဝက႑
5. လူမႈအက်ိဳးျပဳက႑
6. အႏုပညာက႑ (ပန္းခ်ီ) အသီးသီးတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

MPA ဆိုတာ ဘာလဲ။2019-10-19T11:39:35+00:00

Myanmar’s Pride Awards သည္ က႑အသီးသီးတြင္ ကမာၻကေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရေလာက္သည္အထိ တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ထူးခြၽန္ေသာ၊ အမ်ားက ေလးစားရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမႇာက္သည့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဤဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးအစီအစဥ္သည္ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ  ႏိုင္ငံတကာတြင္ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားကို ဆုေပးရန္ေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌ အမ်ားျပည္သူတို႔ကေပးေသာ မဲမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္ဒိုင္လူႀကီးတို႔၏မဲမ်ားကို ေပါင္းစပ္ကာ ေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအစီအစဥ္သည္ ျမန္မာ့လူငယ္မ်ားကို ထိုထူးခြၽန္သူမ်ားကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မႈဆြတ္ခူးႏိုင္ေစလိုသည့္အတြက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

Go to Top