အေၾကာင္းအရာ2019-11-08T10:09:12+00:00

Myanmar’s Pride Awards

Myanmar’s Pride Awards သည္ က႑အသီးသီးတြင္ ကမာၻကေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရေလာက္သည္အထိ တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ထူးခြၽန္ေသာ၊ အမ်ားက ေလးစားရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမႇာက္သည့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဤဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးအစီအစဥ္သည္ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ႏိုင္ငံတကာတြင္ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားကို ဆုေပးရန္ေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌ အမ်ားျပည္သူတို႔ကေပးေသာ မဲမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္ဒိုင္လူႀကီးတို႔၏မဲမ်ားကို ေပါင္းစပ္ကာ ေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအစီအစဥ္သည္ ျမန္မာ့လူငယ္မ်ားကို ထိုထူးခြၽန္သူမ်ားကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မႈဆြတ္ခူးႏိုင္ေစလိုသည့္အတြက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဘုတ္အဖြဲ႕

ဘုတ္အဖြဲ႕
အေၾကာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အေလးအနက္ထားသည့္အတြက္
ျမန္မာကို ကမာၻကသိလာေအာင္ ဂုဏ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ပါရမီရွင္မ်ားအား
Myanmar’s Pride Awards ခ်ီးျမွင့္၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို လမ္းညႊန္ပံုေဖာ္ေပးေနသည့္
ေလးစားအားက်ဖြယ္ေကာင္းေသာ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္
ထက္ျမက္ေသာအရည္အခ်င္းရွိသည့္ ပါရမီရွင္မ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။
ထိုကဲ့သုိ႔ ပါရမီရွင္မ်ားမွာ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံကို ပုံေဖာ္ေနရုံသာမက
အနာဂါတ္ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ပါ လမ္းေဖာက္ေနသူမ်ားလည္း ျဖစ္၏။
ဆုရရွိႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ အလြန္ျမင့္မားေသာ္လည္း
ႀကိဳးစားယွဥ္ၿပိဳင္ရယူထုိက္သည့္ ဆုတံဆိပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို
အေလးအနက္ထား
သည့္အတြက္ ျမန္မာကို
ကမာၻကသိလာေအာင္
ဂုဏ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ
ပါရမီရွင္မ်ားအား Myanmar’s Pride Awards
ခ်ီးျမွင့္၍ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို
လမ္းညႊန္ပံုေဖာ္ေပးေနသည့္
ေလးစားအားက်ဖြယ္
ေကာင္းေသာ
စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ား၏
အကူအညီျဖင့္
ထက္ျမက္ေသာ
အရည္အခ်င္းရွိသည့္
ပါရမီရွင္မ်ားကို
ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။
ထိုကဲ့သုိ႔ ပါရမီရွင္မ်ားမွာ
လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံကို
ပုံေဖာ္ေနရုံသာမက
အနာဂါတ္ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ပါ
လမ္းေဖာက္ေနသူမ်ားလည္း
ျဖစ္၏။ ဆုရရွိႏုိင္ရန္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ
အလြန္ျမင့္မားေသာ္လည္း
ႀကိဳးစားယွဥ္ၿပိဳင္
ရယူထိုက္သည့္
ဆုတံဆိပ္တစ္ခုပင္
ျဖစ္ပါသည္။

The Myanmar’s Pride
၏ အကဲျဖတ္
လူႀကီးမ်ား

အကဲျဖတ္အဖြဲ႕
အေၾကာင္း

Myanmar’s Pride Awards သည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား ပဲ့ကိုင္ပုံေဖာ္ေပးေနသည့္ အမ်ားကေလးစားရေသာ ဂုဏ္သေရရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္က်ေသာသူမ်ားျဖစ္႐ုံသာမက တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကိုလည္း လမ္းေဖာက္ေပးႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ အကဲျဖတ္ဒိုင္လူႀကီးမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးတို႔တြင္ ေလးစားအားက်ရေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား ရယူလိုေသာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ျပယုဂ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ဝင္
လူႀကီးမင္းမ်ား

ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းက႑အတြက္

အလွမယ္ႏွင့္ ေမာ္ဒယ္က႑အတြက္

ဆုရရွိရန္ စံႏႈန္း
သတ္မွတ္ခ်က္

ျမန္မာလူမ်ိဳး

၁. ျမန္မာျပည္ဖြား သို႔မဟုတ္
ျမန္မာလူမ်ိဳး ျမန္မာျပည္ကို
ကိုယ္စားျပဳသူ
၂. လက္ရွိျမန္မာျပည္တြင္
ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ
မေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ။
၃. အသက္အရြယ္ ၅၀
ထက္မေက်ာ္ေသာ က်ား မ
မေရြး

အသိအမွတ္ျပဳ
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

အားကစားက႑အတြက္

 • ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏိုင္ငံတကာအားကစားပြဲမ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳဖူးရမည္၊
 • ျပည္တြင္းထိပ္တန္းအားကစားပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ဖူးျခင္းရွိရမည္၊
 • ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အားကစားဆုမ်ား ရရွိထားရမည္၊
 • အားကစားကို အသုံးျပဳ၍ ျမန္မာ့လူ႔အသိုက္အဝန္းအား အက်ိဳးျပဳဖူးသူျဖစ္ရမည္။

အႏုပညာႏွင့္ ဓါတ္ပုံပညာက႑အတြက္

 • ျမန္မာ့အႏုပညာေလာက တိုးတက္ေရးအတြက္ ပါဝင္အက်ိဳးျပဳေနသူျဖစ္ရမည္၊
 • ျပပြဲမ်ား၊ တင္ဆက္မႈမ်ားျဖင့္ မိမိ၏အရည္အခ်င္းအား ထုတ္ေဖာ္ျပသဖူးသူျဖစ္ရမည္၊
 • ျပည္တြင္းတြင္ ျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ဖူးသူျဖစ္ရမည္၊
 • ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ခံထားရသူျဖစ္ရမည္။

လူမႈအက်ိဳးျပဳက႑အတြက္

 • ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တိုးတက္ေရးအတြက္ ပါဝင္အက်ိဳးျပဳေနသူျဖစ္ရမည္၊
 •  ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံထားရသူျဖစ္ရမည္၊
 • လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။

စြန႔္ဦးတီထြင္က႑အတြက္

 • ျမန္မာျပည္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းတြင္လည္ပတ္ေနေသာ စီးပြားေရးတစ္ခုရွိရမည္၊
 • စီးပြားေရးဆိုင္ရာေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိထားၿပီး ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ တစ္ကမာၻလုံး အတိုင္းအတာအထိ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာသူျဖစ္ရမည္၊
 • ကမာၻတလႊားမွ စီးပြားေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ ျပန္လည္အသုံးခ်ကာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးေနသူျဖစ္ရမည္၊
 • ၎၏ စီးပြားေရးလမ္းစဥ္မ်ား၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခံထားရသူျဖစ္ရမည္၊
 • ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ စိတ္အားထက္သန္သူျဖစ္ရမည္။

ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းက႑အတြက္

 • ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ရမည္၊
 • ထူးခြၽန္ၿပီး၊ အစစ္အမွန္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ကူးဖန္တီးမႈ ေကာင္းသူျဖစ္ရမည္၊
 • မိမိ၏ လက္ရာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားတြင္ ျပသဖူးသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ခံထားရသူျဖစ္ရမည္။

အလွမယ္ႏွင့္ ေမာ္ဒယ္က႑အတြက္

 •  ႏိုင္ငံတကာအလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကိုယ္စားျပဳဖူးသူျဖစ္ရမည္၊
 • ျမန္မာႏိုင္ငံအား အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးဖန္တီးေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေက်ာ္ၾကားသူျဖစ္ရမည္၊
 • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး ပုံရိပ္ဆိုးမရွိသူ ျဖစ္ရမည္။

ေတးဂီတက႑အတြက္

 • ေတးဂီတအား ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ အလုပ္က်င့္ဝတ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ဂီတေလာကအား အက်ိဳးျပဳေနေသာသူျဖစ္ရမည္၊
 • မိမိ၏ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ျပသဖူးၿပီး ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသူ ျဖစ္ရမည္၊
 • ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္လည္း ဆုမ်ားရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။

႐ုပ္ရွင္အႏုပညာက႑အတြက္

 • ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ားကို ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အလုပ္က်င့္ဝတ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာေလာကအား အက်ိဳးျပဳေနေသာသူျဖစ္ရမည္၊
 • မိမိ၏ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ျပသဖူးၿပီး ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသူ ျဖစ္ရမည္၊
 • ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္လည္း ဆုမ်ားရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။

လူမႈဦးေဆာင္က႑အတြက္

 • အမ်ားအေပၚလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာမည္မွ်ရွိသည္၊
 • ျပည္တြင္းတြင္ ဆုမည္မွ်ရရွိထားသည္၊
 •  ႏိုင္ငံတကာကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ဖူးရမည္၊
 • ျမန္မာ့လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအား ေကာင္းက်ိဳးျပဳႏိုင္မႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသူျဖစ္ရမည္၊
 • Online ေပၚတြင္ ျပဳမူေနထိုင္ပုံမ်ားကို သုံးသပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မဲေပးပံု အဆင့္ဆင့္ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

SMS Voting

 • မိမိအားေပးလိုသည့္ အဆိုျပဳခံရသူမ်ားကို 09969696888 သို႔ မတ္ေဆ့ခ်္ (SMS) ေပးပို႔ကာ မဲ (Vote) ေပးႏိုင္ပါသည္။
 • မတ္ေဆ့ခ်္တြင္ မိမိ၏ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္အတူ မိမိမဲေပးလိုသည့္ အဆိုျပဳခံရသူမ်ား၏ ကုဒ္နံပါတ္မ်ား ၾကား space ျခားကာ (ေမြးသကၠရာဇ္<Space>အဆိုျပဳခံရသူ၏နံပါတ္) ေပးပို႔ရပါမည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နမူနာကို ၾကည့္ပါ။
  ဥပမာ – ေမြးသကၠရာဇ္ <Space> အဆိုျပဳခံရသူ၏နံပါတ္ <Space> အျခားက႑မွ အဆိုျပဳခံရသူ၏နံပါတ္ <Space> အျခားက႑မွ အဆိုျပဳခံရသူ၏နံပါတ္ ……
  1990 CODE1 CODE2 CODE3 CODE4 CODE5
 • မတ္ေဆ့ခ်္တစ္ေစာင္တြင္ အဆိုျပဳခံရသူမ်ား၏နံပါတ္မ်ားကို က႑တစ္ခုထက္မက ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
 • တစ္ရက္လွ်င္ က႑တစ္ခုစီအတြက္ အဆိုျပဳခံရသူတစ္ဦးကို တစ္ႀကိမ္သာ မဲေပးႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္တစ္ေစာင္ေပးပို႔လိုပါက မတူညီေသာက႑ထဲမွ အဆိုျပဳခံရသူမ်ားကိုသာ လက္ခံပါမည္။
 • ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ထပ္မံမဲေပးလိုပါက မတ္ေဆ့ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံမဲေပးပါက တူညီသည့္က႑ေအာက္ရွိ မိမိမဲေပးခဲ့ၿပီးေသာ အဆိုျပဳခံရသူကိုသာ မဲေပးျခင္းျဖင့္ ဆုရရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိႏိုင္ပါသည္။
 • ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံမဲေပးသည့္အခါ က႑တစ္ခုေအာက္ရွိ မိမိႏွစ္သက္ေသာ အျခားအဆိုျပဳခံရသူမ်ားကိုလဲ ေ႐ြးခ်ယ္မဲေပးလိုပါက ေပးႏိုင္ပါသည္။
 • မဲေပးျခင္းကို အသက္ ၁၈ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိသူမ်ားအားလုံး ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
 • မွတ္ခ်က္- စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာမဲမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါမည္။
 • မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွားယြင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔မိပါက မဲေပးသူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သာျဖစ္ပါသည္။

Facebook Messenger Voting

 • Myanmar’s Pride Awards Facebook Page (https://www.facebook.com/myanmarsprideawards/) သို႔သြား၍ Facebook Messenger မွတဆင့္ မဲေပးပုံအဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္ရႈကာ မဲေပးႏိုင္ပါသည္။
 • တစ္ရက္လွ်င္ က႑တစ္ခုစီအတြက္ အဆိုျပဳခံရသူတစ္ဦးကို တစ္ၾကိမ္သာ မဲေပးႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္တစ္ေစာင္ေပးပို႔လိုပါက မတူညီေသာက႑ထဲမွ အဆိုျပဳခံရသူမ်ားကိုသာ လက္ခံပါမည္။
 • ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ထပ္မံမဲေပးလိုပါက မတ္ေဆ့ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံမဲေပးပါက တူညီသည့္က႑ေအာက္ရွိ မိမိမဲေပးခဲ့ၿပီးေသာ အဆိုျပဳခံရသူကိုသာ မဲေပးျခင္းျဖင့္ ဆုရရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိႏိုင္ပါသည္။
 • ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံမဲေပးသည့္အခါ က႑တစ္ခုေအာက္ရွိ မိမိႏွစ္သက္ေသာ အျခားအဆိုျပဳခံရသူမ်ားကိုလဲ ေရြးခ်ယ္မဲေပးလိုပါက ေပးႏိုင္ပါသည္။
 • မဲေပးျခင္းကို အသက္ ၁၈ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိသူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
 • မွတ္ခ်က္- စည္းကမ္းခ်က္ႏွင္ ့ကိုက္ညီေသာမဲမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါမည္။
 • မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွားယြင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔မိပါက မဲေပးသူ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာျဖစ္ပါသည္။

FAQs

ဆုကဘာကိုကိုယ္စားျပဳသလဲ။2019-10-21T08:26:27+00:00

ဆု၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကို ယြန္းထည္ႏွင့္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ဆုတြင္ ယြန္းထည္ကို ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ေဖာ္က်ဴးလိုျခင္းႏွင့္ အႏုစိတ္လွၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေသာ လက္ရာကို အမ်ားသိေအာင္ ျပသလိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ လွပေသသပ္ေသာ ေ႐ႊေရာင္ကႏုတ္လက္ရာသည္ ဤဆုေ႐ြးခ်ယ္ေပးအပ္ေရးအဖြဲ႕က ရွာေဖြေနေသာ ေအာင္ျမင္ ထက္ျမက္ၿပီး ရဲရင့္သည့္ဆုရွင္မ်ားကို အေကာင္းဆုံးကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေသာ ျပယုဒ္ျဖစ္ပါသည္။

ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားအား မည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ က်င္းပမည္နည္း။2019-10-21T08:27:36+00:00

မဲမ်ားကို စီစစ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္၌က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ က်င္းပမည့္ရက္အတိအက်ကိုမူ ေနာက္လတြင္ ေၾကညာသြားပါမည္။

မည္သည့္အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ MPA က ဆႏၵမဲအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ ေပးလႉရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသလဲ။2019-10-21T08:30:50+00:00

ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ မဲဆႏၵအေရအတြက္ မရခဲ့ပါက MPA အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားပါမလဲ။

Myanmar’s Pride Awards ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္အေပၚ ထားရွိသည့္ယုံၾကည္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ျဖစ္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေပးအပ္မည့္ အမ်ားျပည္သူ၏ ဆႏၵမဲတစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ ျမန္မာေငြ ၁၀ က်ပ္ကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအား ေပးလႉသြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီး ဆႏၵမဲေပါင္း ၁ သန္းရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ လက္ခံရရွိသည့္ ဆႏၵမဲအေရအတြက္မ်ားလွ်င္ ေပးလႉမည့္ ေငြေၾကးပမာဏလည္း ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ဆႏၵမဲေပါင္း ၁ သန္းမရရွိခဲ့လွ်င္ပင္ Myanmar’s Pride Awards မွ လိုအပ္ေသာေငြေၾကးမ်ားကို ျဖည့္တင္းကာ က်ပ္ေငြ ၁၀ သန္းကို လႉတန္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆုေပးမည့္ က႑မ်ားႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား2019-10-21T08:43:59+00:00

Myanmar’s Pride Awards သည္ က႑ကိုးခုမွ ထူးခြၽန္သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

အားကစားက႑အတြက္
 •  ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏိုင္ငံတကာအားကစားပြဲမ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳဖူးရမည္၊
 •  ျပည္တြင္းထိပ္တန္းအားကစားပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ဖူးျခင္းရွိရမည္၊
 •  ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အားကစားဆုမ်ား ရရွိထားရမည္၊
 • အားကစားကို အသုံးျပဳ၍ ျမန္မာ့လူ႔အသိုက္အဝန္းအား အက်ိဳးျပဳဖူးသူျဖစ္ရမည္။
အႏုပညာႏွင့္ ဓါတ္ပုံပညာက႑အတြက္
 • ျမန္မာ့အႏုပညာေလာကတိုးတက္ေရးအတြက္ ပါဝင္အက်ိဳးျပဳေနသူျဖစ္ရမည္၊
 • ျပပြဲမ်ား၊ တင္ဆက္မႈမ်ားျဖင့္ မိမိ၏ အရည္အခ်င္းအား ထုတ္ေဖာ္ျပသဖူးသူျဖစ္ရမည္၊
 • ျပည္တြင္းတြင္ ျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ဖူးသူျဖစ္ရမည္၊
 • ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ခံထားရသူျဖစ္ရမည္။
လူမႈအက်ိဳးျပဳက႑အတြက္
 •  ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတိုးတက္ေရးအတြက္ ပါဝင္အက်ိဳးျပဳေနသူျဖစ္ရမည္၊
 •  ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံထားရသူ ျဖစ္ရမည္၊
 • လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။

စြန႔္ဦးတီထြင္က႑အတြက္

 • ျမန္မာျပည္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ လည္ပတ္ေနေသာစီးပြားေရးတစ္ခုရွိရမည္၊
 • စီးပြားေရးဆိုင္ရာေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိထားၿပီး ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ တစ္ကမာၻလုံး အတိုင္းအတာအထိ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္ရမည္၊
 • ကမာၻတစ္လႊားမွ စီးပြားေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ ျပန္လည္အသုံးခ်ကာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးေနသူျဖစ္ရမည္၊
 • ၎၏ စီးပြားေရးလမ္းစဥ္မ်ား၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခံထားရသူ ျဖစ္ရမည္၊
 • ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ စိတ္အားထက္သန္သူ ျဖစ္ရမည္။
႐ုပ္ရွင္အႏုပညာက႑အတြက္
 • ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ားကို ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ အလုပ္က်င့္ဝတ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာေလာကအား အက်ိဳးျပဳေနေသာသူျဖစ္ရမည္၊
 • မိမိ၏ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ျပသဖူးၿပီး ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသူ ျဖစ္ရမည္၊
 • ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္လည္း ဆုမ်ားရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
 ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းက႑အတြက္
 • ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနသူ ျဖစ္ရမည္၊
 • ထူးခြၽန္ၿပီး၊ အစစ္အမွန္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ကူးဖန္တီးမႈ ေကာင္းသူျဖစ္ရမည္၊
 • မိမိ၏ လက္ရာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားတြင္ ျပသဖူးသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာမွအသိအမွတ္ျပဳမႈကို ခံထားရသူ ျဖစ္ရမည္။
အလွမယ္ႏွင့္ ေမာ္ဒယ္က႑အတြက္
 •  ႏိုင္ငံတကာအလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအားကိုယ္စားျပဳဖူးသူ ျဖစ္ရမည္၊
 •  ျမန္မာႏိုင္ငံအား အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးဖန္တီးေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေက်ာ္ၾကားသူျဖစ္ရမည္၊
 • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး ပုံရိပ္ဆိုးမရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
ေတးဂီတက႑အတြက္
 • ေတးဂီတအား ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ အလုပ္က်င့္ဝတ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ဂီတေလာကအား အက်ိဳးျပဳေနေသာသူျဖစ္ရမည္၊
 • မိမိ၏ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ျပသဖူးၿပီး ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသူ ျဖစ္ရမည္၊
 • ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္လည္း ဆုမ်ားရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
လူမႈဦးေဆာင္က႑အတြက္
 • အမ်ားအေပၚလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈအတိုင္းအတာမည္မွ်ရွိသည္၊
 • ျပည္တြင္းတြင္ ဆုမည္မွ်ရရွိထားသည္၊
 •  ႏိုင္ငံတကာကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ဖူးရမည္၊
 • ျမန္မာ့လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအား ေကာင္းက်ိဳးျပဳႏိုင္မႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသူျဖစ္ရမည္၊
 • Online ေပၚတြင္ ျပဳမႈေနထိုင္ပုံမ်ားကို သုံးသပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
MPA သည္ မည္သည့္က႑မ်ားကို ဆုခ်ီးျမႇင့္ပါမလဲ။2019-10-19T11:44:29+00:00
ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑မွစ၍ စီးပြားေရးက႑အဆုံး၊ က႑ ၉ မ်ိဳးမွ ထူးခြၽန္သူတို႔၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို Myanmar’s Pride Awards က ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမႇာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ-
1. အားကစားက႑
2. အႏုပညာႏွင့္ဓါတ္ပုံက႑
3. လူမႈအက်ိဳးျပဳက႑
4. ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာက႑
5. ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းက႑
6. အလွမယ္ႏွင့္ ေမာ္ဒယ္က႑
7. ေတးဂီတက႑
8. လူမႈဦးေဆာင္က႑
9. စြန႔္ဦးတီထြင္က႑  အသီးသီးတို႔ျဖစ္ၾကသည္။
မႏွစ္ကက်င္းပခဲ့ေသာ POM အား မွီျငမ္း၍ MPA ကို အမည္မွည့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသလား။ အဘယ္ေၾကာင့္ အမည္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသလဲ။2019-10-21T08:46:09+00:00

ယခင္ႏွစ္တြင္ Pastel ေအဂ်င္စီႏွင့္အတူလက္တြဲကာ Pride of Myanmar ကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ Pastel ႏွင့္အတူ ဤအစီအစဥ္ကို ပုံေဖာ္အသက္သြင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Grand Royal Special Reserve က အဓိကကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ္လည္း POM ဟူသည့္အမည္သည္ အဆိုပါေအဂ်င္စီေအာက္မွ မွတ္ပုံတင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ Mango Advertising Co., Ltd ႏွင့္ လက္တြဲသည့္အခါ၌ အမည္ကို MPA သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္အမည္ကို အျခားေသာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ကလည္း အသုံးျပဳဖူးသည္ဟုသိရသျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ MPA ဟု ေျပာင္းလဲမွည့္ဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

MPA ဆိုတာ ဘာလဲ။2019-10-19T11:39:35+00:00

Myanmar’s Pride Awards သည္ က႑အသီးသီးတြင္ ကမာၻကေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရေလာက္သည္အထိ တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ထူးခြၽန္ေသာ၊ အမ်ားက ေလးစားရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမႇာက္သည့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဤဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးအစီအစဥ္သည္ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ  ႏိုင္ငံတကာတြင္ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားကို ဆုေပးရန္ေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌ အမ်ားျပည္သူတို႔ကေပးေသာ မဲမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္ဒိုင္လူႀကီးတို႔၏မဲမ်ားကို ေပါင္းစပ္ကာ ေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအစီအစဥ္သည္ ျမန္မာ့လူငယ္မ်ားကို ထိုထူးခြၽန္သူမ်ားကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မႈဆြတ္ခူးႏိုင္ေစလိုသည့္အတြက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

Go to Top