ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္2021-01-06T03:05:55+00:00

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္
စီးပြားေရးပညာရွင္

ပါေမာကၡ​ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္သည္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားၿပီး အေတြ႕အႀကဳံႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ၊ ဗဟုသုတမ်ားျပားေသာ၊ ပညာဉာဏ္ႀကီးမားၿပီး ဂုဏ္သေရရွိေသာ ဝါရင့္စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ လူအမ်ားေလးစားရသည့္ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ စီးပြားေရး၊ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးျခင္း၊ အတိုင္ပင္ခံျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းငယ္မ်ား၊ စီးပြားေရးရာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာမ်ားကို မွ်ေဝေဟာေျပာပို႔ခ်သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ၏ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္ၿပီး ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ၏ အတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးျဖစ္သည္။ UN Global Compact Network Myanmar ဥကၠ႒ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ ေလးစားအားက်ဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။

Go to Top