ဦးသူရကိုကို2021-01-06T03:08:42+00:00

ဦးသူရကိုကို
အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ YGA Capital

Goldman Sachs ႏွင့္ N.M. Rothschild ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ႀကီးမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၿပီး အေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာ စုေဆာင္းခဲ့သည့္ ဦးသူရကိုကို၏ ဂုဏ္သတင္းသည္ ခ်ီးက်ဴးေလးစားဖြယ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာသည့္ အခ်ိန္မတိုင္မီအထိ ေဟာင္ေကာင္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ Telecom ႏွင့္ Media လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ေသာ Providence Equity Partners တြင္ ဒု-ဥကၠဌရာထူးျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ကမာၻအႏွံ႔က ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေလးထားသည့္ အႀကံေပးကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ YGA Capital ကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ပုဂၢလိကအစုရွယ္ယာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရန္ပုံေငြ (TPG Capital) ၏ အႀကီးတန္း အႀကံေပးအရာရွိအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ Northstar Pacific ပိုင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမ်ားကို အႀကံေပးလ်က္ရွိသည္။ သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္မ်ား တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ Apollo Towers Myanmar Limited၊ ဖန္တီးရာႏွင့္ ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ားအင္စတီက်ဳတို႔၏ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္လည္း ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအတြက္ ၎၏တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အသိပညာႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝပံ့ပိုးေပးေနသူလည္းျဖစ္သည္။

Go to Top