ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္2021-01-06T03:23:12+00:00

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္
ဥကၠဌ
SMART Group of Companies

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္သည္ ဘူမိ႐ူပ ပညာရွင္၊ လုပ္ငန္းခြင္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေဒတာဝန္ေဆာင္မႈမန္ေနဂ်ာ (Data Services Manager) ၊ တီဗီအစီအစဥ္တင္ဆက္သူ၊ ေအာင္ျမင္ေသာစာေရးဆရာ၊ ေဟာေျပာသူစသည့္ စြယ္စုံကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔တြင္ ဆလန္ဘာဂ်ာ (Schlumberger) အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ SMART Group of Companies ၏ ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ အထူးျပဳေလ့လာေနသူလည္းျဖစ္သည္။ ဘဝတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးမ်ားဆိုင္ရာ စာအုပ္ ၁၆ အုပ္အထိ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး “သုတစြယ္စုံစာေပဆု (၂၀၁၆)” ၊ “ဆရာဝန္တင္ေ႐ႊဘာသာျပန္ဆု (၂၀၁၇)” ႏွင့္ “ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းစာေပဆု (၂၀၁၈)” တို႔ကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။ ဘဝေအာင္ျမင္ေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း အပတ္စဥ္ ေဆြးေႏြးတင္ဆက္လ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးရင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပလတ္စတစ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။

Go to Top