ဦးစိုးျမင့္2021-01-06T03:59:27+00:00

ဦးစိုးျမင့္
Founder of Mizzima Group
Managing Director and Editor In-Chief, Mizzima Media Group
Chairman, Mizzima Foundation

ဦးစိုးျမင့္သည္ သတင္းေထာက္၊ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး စေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားစြာျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ သတင္းႏွင့္မီဒီယာနယ္ပယ္တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၉၉၈ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕၌ ေဒၚသင္းသင္းေအာင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ မဇၩိမသတင္းစာတိုက္ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္မူ မဇၩိမသတင္းစာတိုက္သည္ Mizzima Co.,Ltd, Mizzima Trading, Mizzima Publishing ႏွင့္ Mizzima Foundation ဟူ၍ လုပ္ငန္းခြဲေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းစုႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ဦးစိုးျမင့္စာနယ္ဇင္းတိုက္မွလည္း ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေဝေသာ Burma File: A Question Democracy အပါအဝင္ သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးမ်ားစြာကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ဦးစိုးျမင့္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာဖိုရမ္မ်ားတြင္ ဧည့္သည္အျဖစ္ ပုံမွန္ဖိတ္ၾကားခံရၿပီး ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။

Go to Top