ေဒၚေအာင္ငွိမ္း2020-12-26T11:21:17+00:00

ေဒၚေအာင္ငွိမ္း
ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန(အားကစား)

ေဒၚေအာင္ငွိမ္းသည္ ၂၀၀၂ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ျမားပစ္အားကစားသမား/နည္းျပ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ျမားပစ္အားကစားျဖင့္ ေ႐ႊတံဆိပ္ ၂၉ ခု၊ ေငြတံဆိပ္ ၁၇ ခု ႏွင့္ ေၾကးတံဆိပ္ ၁၄ ခုကိုရယူေပးခဲ့သည့္ ထူးခြၽန္ေသာ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသမီးအားကစားသမားဆု၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသမီးအားကစားသမားဆုတို႔အျပင္၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားစြမ္းေဆာင္ရည္ဆုတို႔ကို ရရွိခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ISEAS, Singapore 2018 တြင္လည္း The Other Ladies of Myanmar အျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရသည္။ လက္ရွိတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန (အားကစား)၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

Go to Top