ေဒါက္တာေအာင္သူရ2020-12-27T05:13:01+00:00

ေဒါက္တာေအာင္သူရ
အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ Thura Swiss
ဥကၠဌ၊ Myanmar Young Entrepreneurs Association

ေဒါက္တာေအာင္သူရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခဆိုက္ ေဈးကြက္သုေတသနအထူးျပဳ အႀကံေပးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ Thura Swiss ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

Thura Swiss ကုမၸဏီကို မတည္ေထာင္မီက ေဒါက္တာေအာင္သူရသည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘဏ္လုပ္ငန္းတို႔အတြက္ ရာထူးအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ေဒါက္တာေအာင္သူရသည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး Myanmar Young Entrepreneurs Association ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူလ်က္ရွိပါသည္။

Go to Top