ဦးသူရိန္ၿငိမ္း2020-12-26T11:34:42+00:00

ဦးသူရိန္ၿငိမ္း
စီမံခန႔္ခြဲမႈ ဒါ႐ိုက္တာ၊ Myanmar Resources Network

ဦးသူရိန္ၿငိမ္းသည္ Myanmar Resources Network Limited ၏ တည္ေထာင္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ၊ MMRD Trading ၏ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးအေနျဖင့္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး၊ Nielsen ႏွင့္ MMRD အပါအဝင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ သုေတသနႏွင့္ စီးပြါးေရးအႀကံေပးအျဖစ္လည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ သူသည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ဥကၠ႒၊ ေဈးကြက္သုေတသနအသင္း၏ ဒုတိယဥကၠ႒၊ Professional Marketers Association ၏ တည္ေထာင္သူအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာဂေဗဒအသင္း၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအျဖစ္လည္း တက္ႂကြစြာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

Go to Top