ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္2020-12-28T07:03:01+00:00

ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္
စီမံခန႔္ခြဲမႈ ဒါ႐ိုက္တာ၊ Best Industrial Company Limited
တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး, ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္သည္ Best Industrial Co.,ltd အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၏ Managing Director ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ႏွင့္ UMFCCI ၏ ပထမဆုံးေ႐ြးခ်ယ္ခံ အမ်ိဳးသမီး တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူလည္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ UMFCCI Training Institute ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္ကာ UMFCCI ၏ Responsible Business and Natural Resources Development Committee ၊ Myanmar Garment Human Resource Development Center အျပင္၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ ကြၽမ္းက်င္မႈစံသတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသမီးအထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သုံးပန္လွ ျပည္တြင္း NGO အဖြဲ႕ တို႔၏ ဥကၠ႒ လည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ အမ်ိဳးသားပညာေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ အရည္အေသြး အာမခံမႈအကဲျဖတ္ေရး ေကာ္မတီဝင္ျဖစ္ၿပီး ASEAN CSR Network ႏွင့္ Myanmar Institute of Directors တို႔၏ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ လည္းျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ 2012 – 2016 အထိ တာဝန္ ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္သည္ 2011 မွ စတင္၍ ျမန္မာႏို္ငငံ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္ သမား ကြန္ဖရင့္ကို ႏွစ္စဥ္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိ ပါသည္။

Go to Top