ေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း2019-11-11T02:26:35+00:00

ေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း (A10)

ဓါတ္ပုံဆရာ ေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းသည္ လက္ရွိတြင္ Fuji Film ၏ Brand Ambassador/ X-Photographer အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ UNICEF Myanmar တြင္ ဓာတ္ပုံဆရာအျဖစ္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ဓါတ္ပုံဆရာ ေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းသည္ ျပည္တြင္းသာမက အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ နီေပါ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္း ႏွင့္ အိႏၵိယ စသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဓါတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ျမန္မာတို႔အတြက္ ဂုဏ္ယူစရာ ဆု ၆၀၀ ေက်ာ္ရရွိထားသူျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ Myanmar Photographic Society မွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ Associate of the Myanmar Photographic Society ဆု၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ Fellowship of the Myanmar Photographic Society ဆု၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Proficiency of the Myanmar Photographic Society ဆုတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ Upper Myanmar Photographic Society မွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ Hon;UMPS ကိုလည္းေကာင္း အသီးသီး ထိုက္တန္စြာ ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ဓါတ္ပုံျပပြဲမ်ားစြာတြင္ ပါဝင္ျပသေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

Go to Top