ခင္ႏွစ္သစ္ဦး2019-11-07T16:46:35+00:00

ခင္ႏွစ္သစ္ဦး (C03)

မခင္ႏွစ္သစ္ဦးသည္ လမ္းေပ်ာ္ကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လိုအပ္သည့္လူငယ္မ်ားကို ေနစရာ၊ အဝတ္အစားမ်ားေထာက္ပံ့ေပးကာ ပညာသင္ေပးေနသူ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ LinkAge စားေသာက္ဆိုင္ကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး သူတို႔ကို အခ်က္အျပဳတ္ ပညာ သင္ၾကားေပးၿပီး အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးကာ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ဘဝ ရပ္တည္ေရးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္အားျဖင့္ ဝင္ေငြရရွိေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးသူလည္းျဖစ္သည္။ သူမ၏ ပရဟိတ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို CNA သတင္းဌာန၏ Champion for Change Show တြင္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

Go to Top