ေဝၿဖိဳးေက်ာ္2019-11-07T16:38:19+00:00

ေဝၿဖိဳးေက်ာ္ (B11)

ေဝၿဖိဳးေက်ာ္သည္ Singapore Management University မွ Bachelor of Science in Information Systems Management ဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ေဝၿဖိဳးေက်ာ္သည္ Forbes Magazine ၌ အသက္ ၃၀ ေအာက္ Retail & E-Commerceက႑တြင္ ထူးခြၽန္ေသာလူငယ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ Cars DB ဝက္ဆိုဒ္ကို တြဲဖက္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေအာ္တိုမိုဘိုင္းေဈးကြက္ကို သမာ႐ိုးက်မွ ဒီဂ်စ္တယ္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ထိုဝက္ဆိုဒ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အႀကီးမားဆုံး ဒီဂ်စ္တယ္ ကားေဈးကြက္ျဖစ္လာၿပီး လက္ရွိတြင္သူသည္ CarsDB.com ၏လည္ပတ္မႈမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

Go to Top