ရဲျမတ္မင္း2019-11-07T16:43:59+00:00

ရဲျမတ္မင္း (B20)

ရဲျမတ္မင္းသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွစတင္ကာ အ‌ေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ စားသုံးသူဗဟိုျပဳ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ Digital Campaign မ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအားေကာင္းၿပီး နည္းပညာကြၽမ္းက်င္ေသာ စြန႔္ဦးတီထြင္သူတစ္ဦးျဖစ္ကာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ စီးပြားေရး က႑ တြင္အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္ႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ nexlabs ကို ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ Forbes Magazine ၌အသက္ ၃၀ ေအာက္ Enterprise Technology က႑တြင္ ထူးခြၽန္ေသာလူငယ္အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ဂုဏ္ျပဳျခင္းခံရပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ Myanmar Employer Award မွျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသို႔ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ Most innovative use of Technology in HR ဆုကို လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ Southeast Asia’s Campaign Asia Awards 2019 ဆုကိုလည္း ဆြတ္ခူးလက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

Go to Top