ေဇာ္ရဲေနာင္2019-11-07T16:44:24+00:00

ေဇာ္ရဲေနာင္ (B29)

ေဇာ္ရဲေနာင္သည္ ေ႐ႊေတာင္ညိဳႀကီး ေအာ္ဂဲနစ္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အေသးစားေမြးျမဴေရးၿခံစီမံခ်က္မွတစ္ဆင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝတိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ ေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားဘဝ အမွန္တကယ္ တိုးတက္လာေစ႐ုံသာမက ကမာၻတစ္ဝန္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေျဖတစ္ခု ရရွိေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကုလသမဂၢမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေထြေထြညီလာခံသို႔ ဖိတ္ၾကားကာ UN SDG Pioneer 2019 Advancing Local Livelihoods ဆုကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ ေဇာ္ရဲေနာင္သည္ အျခား ၉ ႏိုင္ငံမွ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေဆာင္႐ြက္ေနသူ မ်ားႏွင့္တန္းတူ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Go to Top