လွလွဝင္း2019-11-07T16:44:48+00:00

လွလွဝင္း (B02)

မလွလွဝင္းသည္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ရွိ ကေနဒီအစိုးရေက်ာင္းမွ ျပည့္သူ႔ေရးရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဘြဲ႕ကိုရရွိခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့ကေလးငယ္မ်ား တန္းတူညီမွ်စြာ အရည္အေသြးျပည့္ေသာပညာေရးကို ရရွိေစဖို႔ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 360ed ပညာေရးနည္းပညာ ကုမၸဏီကို Silicon Valley ၌တြဲဖက္တည္ေထာင္ခဲ့ကာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။

360ed သည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ထမ္းအင္အား ၇၀ ျဖင့္ VR, AR ႏွင့္ တျခားမိုဘိုင္းဖုန္းနည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ပညာသင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားတီထြင္လွ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၉ ခုနစ္တြင္ လူမႈစီးပြားစြမ္းေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ Schwab Foundation မွ ေပးအပ္ ေသာ Social Entrepreneur of the Year ဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရၿပီး ၂၀၁၈ ခုနစ္တြင္ William Penn University မွလည္း သူမ၏ ပညာေရးႏွင့္ နည္းပညာပူးေပါင္းတီထြင္မူမ်ားအတြက္ Emerging Young Leader Award ကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။

UNESCO/Netexplo မွခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာအတြက္ တီထြင္မႈဆုကိုလဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 360ed သည္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ ၌ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရပါသည္။

Go to Top