ဦးသတိုးဟိန္း2020-12-26T12:24:00+00:00

ဦးသတိုးဟိန္း
တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစု

ဦးသတိုးဟိန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း YPO’s Yangon Chapter ၏ တည္ေထာင္သူအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားကို ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကူညီဖန္တီး ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ B.sc သိပၸံဘြဲ႕ႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန႔္ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႕ကို လည္းေကာင္း NUS UCLA မွ စီးပြားေရးစီမံခန႔္ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႕ကိုလည္းေကာင္း ရရွိခဲ့သည္။

Go to Top