ဦးေက်ာ္မင္း2020-12-27T05:19:16+00:00

ဦးေက်ာ္မင္း
ဥကၠဌ ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ ေ႐ႊျပည္နန္းကုမၼဏီလုပ္ငန္းစု

ဦးေက်ာ္မင္းသည္ ေ႐ႊျပည္နန္းကုမၼဏီလုပ္ငန္းစု၏ ဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ေ႐ႊျပည္နန္းကုမၸဏီ လုပ္ငန္းစုေအာက္တြင္ ေ႐ႊျပည္နန္းကုမၸဏီလီမိတက္၊ Heart of gold Co., Ltd.၊ Beauty Diary Cosmetics Chain Store၊ Beauty City Chain Store၊ Beauty & Power Co.,Ltd.၊The Body Shop Myanmar၊ Nature Republic Myanmar၊ Best Life Products Co., Ltd.၊ ေ႐ႊျပည္နန္းသနပ္ခါးျပတိုက္၊ သနပ္ခါးစိုက္ခင္း၊ ဟိုတယ္(ပုဂံ)၊ ေ႐ႊျပည္နန္း Gems & Jewellery၊ ေ႐ႊျပည္မိုးထက္ Co.,Ltd. တို႔ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။ သူသည္ လူမႈေရးအလုပ္မ်ားေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလွကုန္အသင္း၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယက၊ ေ႐ႊပါရမီက်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးေဖာင္းေဒးရွင္း၏ ဒုဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။

Go to Top