ေဒါက္တာသန္းဝင္း2020-12-28T07:00:16+00:00

ေဒါက္တာသန္းဝင္း
ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ Rotary Club of Yangon (2016-2017)
စီမံခန႔္ခြဲမႈ ဒါ႐ိုက္တာ၊ Concordia International Co., Ltd

ေဒါက္တာသန္းဝင္းသည္ Rotary Club of Yangon (2016 – 2017) ၏ ဥကၠဌတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ Rotary Club သည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေရသန႔္ရရွိေရးတို႔အား ကူညီပံ့ပိုးေပးေနသည့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။ သူသည္ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) ရန္ကုန္မွ ဆရာဝန္ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး ဆစ္ဒနီ၊ ၾသစေတးလ်တြင္ေလးႏွစ္ၾကာ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိျပည္တြင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေနသည့္ သြင္းကုန္ျဖန႔္ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းႀကီး Concordia International Company Ltd, ၏ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

Go to Top