ေဇယ်ာထြန္း (Clean Yangon)2021-02-08T05:40:57+00:00

ေဇယ်ာထြန္း (Clean Yangon)

ေဇယ်ာထြန္းသည္ လူေနမႈအဆင့္နိမ့္က်ေနေသာ မိသားစုမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးတို႔ကို ကူညီေပးရန္ “မဂၤလာပါ” ပရဟိတအဖြဲ႕ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ခြင္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္သန႔္ရွင္းေရးကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ လူသိမ်ားလာေသာ ‘Clean Yangon’ အဖြဲ႕ကို တည္ထာင္သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ‘Clean Yangon’ အဖြဲ႕က Prudential, Doh Eain ႏွင့္ YCDC စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္သူလူထုကို အမႈိက္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ခြဲျခား စြန႔္ပစ္ရန္ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။ သူတို႔၏ အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျမန္မာမီဒီယာမ်ားတြင္သာမက အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္‌ ေရးသားေသာ Frontier Myanmar၊ Myanmar Times ႏွင့္ RADAR Outriders မ်ားတြင္ပါ ေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အထူးဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရေသာ ေဇယ်ာထြန္းသည္ ႏိုင္ငံစုံ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီး တစ္ခု၏ Covid-19 အတြက္ျပဳလုပ္ေသာ ‘For the Human Race’ ကမ္ပိန္းတြင္လည္း ‘Local Hero’ အျဖစ္ ခ်ီးက်ဳးေဖာ္ျပခံရပါသည္။ သူသည္ Clean Yangon မွသည္ သန႔္ရွင္းသာယာလွပေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာေစဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

Go to Top