ပန္းခ်ီေနေအာင္ရႈ2020-12-26T12:37:12+00:00

ပန္းခ်ီေနေအာင္ရႈ

ပန္းခ်ီေနေအာင္ရႈသည္ ျပည္တြင္းတြင္သာမက ျပည္ပကပါ ေလးစားရေသာ ပန္းခ်ီပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး World Intellectual Property Organization ၏ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကိုပါ ရရွိထားသူလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Certificate of History of Art & Theory of Arts 2009 (MTA & AO) ကိုလည္းရရွိထားသည္။ ပန္းခ်ီဆရာသက္တမ္းတေလွ်ာက္ ပန္းခ်ီျပပြဲမ်ားစြာကို ခင္းက်င္းျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ အသိအမွတ္ျပဳဆုမ်ားလည္း ရရွိထားသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပန္းခ်ီပန္းပုအစည္းအ႐ုံး၌ အတြင္းေရးမႉးတာဝန္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

Go to Top