လာဖာဒီး (Dee Dee Burmese Vlog)2019-11-08T09:20:55+00:00

လာဖာဒီး (Dee Dee Burmese Vlog) (T08)

Facebook Followers: 1.6 Million

ဒီးဒီးသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဘဝတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူေျပာနည္းေသာ စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ စိတ္ပညာဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးကာ စိတ္ဓာတ္လႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာ Content မ်ားကို ပုံမွန္တင္ဆက္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Myanmar Influencer Awards တြင္ Influencer of the Year (Fan’s Favourite) ကို ပရိသတ္၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။ Follower သန္းခ်ီ ၾကည့္ရႈထိေတြ႕ေနသည့္ ၎၏ Content အမ်ားအျပားမွတဆင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို ဦးေဆာင္လြမ္းမိုးထားႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ၾကည့္ရႈသူပရိသတ္မ်ား၏ ဦးေႏွာက္ကိုႏႈိးဆြေပးၿပီး လူငယ္မ်ားအၾကား အေကာင္းျမင္စိတ္ထားမ်ား တိုးပြားလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

Go to Top