ဝင္းမင္းသန္း (Yangon in my Heart)2019-11-07T16:28:53+00:00

ဝင္းမင္းသန္း (Yangon in my Heart) (T26)

Facebook Followers: 460,000

ဝင္းမင္းသန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး Social Media Influencer မ်ားထဲမွတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး Yangon in My Heart အလွအပေရးရာ Blog ႏွင့္ Facebook Page တို႔ကို ဖန္တီးသူျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မိတ္ကပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဗီဒီယိုမ်ားတင္ဆက္ၿပီး ဘေလာ့ဂ္ကို စတင္ခဲ့သည္။ သူဖန္တီးသည့္ Content မ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္မႈကို ျဖန႔္ေဝေပးျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အရည္အေသြးျမႇင့္တင္မူကို အားေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း စသည့္ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ျပည့္ဝသည္ႏွင့္အမွ် ဖတ္ရႈသူပရိသတ္လည္း တိုးပြားလာခဲ့သည္။ မည္သည့္ပုံမွန္ အသြင္အျပင္တြင္မဆို ကိုယ္ပိုင္အလွရွိသည္ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ား နားလည္လက္ခံႏိုင္ေအာင္ သူ၏ Content မ်ားက လမ္းျပႏိုင္ခဲ့သည္။

Go to Top