ခင္ျမတ္ျမတ္ႏိုင္ @ Chilli2020-01-14T12:51:51+00:00

ခင္ျမတ္ျမတ္ႏိုင္ @ Chilli (T17)

Facebook Followers: 441,000

Chilli သည္ Go with Me (Food Blog) ႏွင့္ My Khayee (Travel Blog) တို႔ကို တည္ေထာင္သူျဖစ္ၿပီး၂၀၁၈ခုနစ္တြင္ Gowithme ျဖင့္ Myanmar Influencer Award (Food) ကိုရရွိခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ၁၄ ခု၏ ေနရာေဒသေပါင္းမ်ားစြာကိုပါ လည္ပတ္ခဲ့သလို ျမန္မာျပည္၏Travel Blogger တစ္ဦး အျဖစ္ World Tourism Day (2016) နဲ႔ Women Journey Thailand (2017) ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး သို႔ ပထမဦးဆုံး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတည္း ခရီးထြက္ျခင္း (Solo Traveling) ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး သူမ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္၏ ပုန္းကြယ္ေနေသာအလွတရားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လိုေသာဆႏၵကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ရက္ေပါင္း ၇၀ တိတိ တစ္ဦးတည္း ခရီးႏွင္ခဲ့ၿပီး ကသာ, ဝ ႏွင့္ နာဂ ေဒသတို႔ကဲ့သို႔ ခရီးလမ္းပန္းခက္ခဲၿပီး သြားလာရန္ ခက္ခဲသည့္ ေနရာမ်ား ၏ သမိုင္းေၾကာင္း,ယဥ္ေက်းမႈ , စာေပ ႏွင့္ အလွအပမ်ားကို သူမတတ္ေသာ စာေရးျခင္းျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိပါတယ္။

Go to Top