ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး2019-10-23T04:43:27+00:00

ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး
တာလတ္အေျပးမယ္ (ေ႐ႊတံဆိပ္ ၁၁ ဆုရွင္ )

အာရွအဆင့္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ေ႐ႊတံဆိပ္ (၁၁) ခု ေငြတံ‌ဆိပ္ (၂) ခု ေၾကးတံဆိပ္ (၁) ခုျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အားကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ World Championship မီတာ ၈၀၀ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စံခ်ိန္သစ္ကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ အားကစားသမားအျဖစ္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္က်င္းပသည့္ World Championship တြင္ ထပ္မံယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသးသည္။

ယခုအခါ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

Go to Top