ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္2019-10-23T04:49:31+00:00

ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္
ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနင့္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္၊
ေ႐ႊနန္းေတာ္ စိန္ေ႐ႊရတနာဆိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ

ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ဆရာဝန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းကို စြန႔္ဦးတီထြင္သူအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ထူးခြၽန္ေသာအာဆီယံအမ်ိဳးသမီး စြန႔္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ဆုကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

Go to Top