ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္2019-10-22T03:49:58+00:00

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္
စီးပြားေရးပညာရွင္

ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားျခင္း၊ တတ္သိကြၽမ္းက်င္ျခင္း၊ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားျခင္း စသည့္ စကားလုံးမ်ားသည္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ကိုက္ညီစြာ သုံးႏႈန္းရမည့္ စကားလုံးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္သည္ လူအမ်ားေလးစားရသည့္ ဝါရင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ မ်ားအတြက္ စီးပြားေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးျခင္း၊ အတိုင္ပင္ခံျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းငယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ၏ အတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးျဖစ္သည္။ UN Global Compact Network Myanmar ဥကၠ႒ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္ပါသည္။

Go to Top