ဦးထင္လင္း2019-10-23T04:46:44+00:00

ဦးထင္လင္း (Golden Arrow)
ဓာတ္ပုံပညာရွင္

ဓာတ္ပုံနယ္ပယ္အတြင္းသို႔ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ဓာတ္ပုံျပပြဲၿပိဳင္ပြဲ အမ်ားအျပားတြင္ ဝင္ေရာက္ျပသ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သလို ဆုတံဆိပ္မ်ားလည္း ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့သည္။ Myanmar Photographic Society ၏ ဥကၠဌ၊ တြဲဖက္ဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ MPS ၏ ခုံသမာဓိတစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဓာတ္ပုံဆရာမ်ားအသင္း (PPAM) ၏ ဒုဥကၠဌအျဖစ္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

Go to Top