ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္2019-10-22T15:30:57+00:00

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္
ဥကၠဌ
SMART Group of Companies

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္သည္ ဘူမိ႐ူပ ပညာရွင္၊ လုပ္ငန္းခြင္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေဒတာဝန္ေဆာင္မႈမန္ေနဂ်ာ၊ တီဗီအစီအစဥ္တင္ဆက္သူ၊ ေအာင္ျမင္ေသာ စာေရးဆရာႏွင့္ ေဟာေျပာသူ စသည့္ စြယ္စုံကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ အေမရိက စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လွည့္လည္ကာ Schlumberger Technical Services မ်ားတြင္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ SMART Technical Services ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ သူ ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးေဆာင္ေန သည့္ SMART Group of Companies ၏ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးရင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပလတ္စတစ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း တက္ႂကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။

Go to Top