ဦးမိုးမင္း2019-10-23T04:48:05+00:00

ဦးမိုးမင္း (Rays Photo Studio)
ဓာတ္ပုံပညာရွင္

ျမန္မာႏိုင္ငံပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဓာတ္ပုံဆရာမ်ားအသင္း (PPAM) ကို တည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး Photo City Image Bank ဓါတ္ပုံဂယ္လာရီကို တည္ေထာင္သူလည္းျဖစ္သည္။ ၎၏ ဓာတ္ပုံအဖြဲ႕ နာမည္ႏွင့္တြဲ၍ မိုးမင္း (Rays) ဟု နာမည္ေက်ာ္သည္။

ျပည္တြင္းဓာတ္ပုံေလာကအေပၚ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ ၎၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပုံအသင္း (MPS) ႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ ဓာတ္ပုံအသင္းတို႔တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

Go to Top