ဦးသူရကိုကို2019-10-21T08:18:27+00:00

ဦးသူရကိုကို
အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ YGA Capital

Goldman Sachs ႏွင့္ N.M. Rothschild ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘဏ္ႀကီးမ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ၿပီး အေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာ စုေဆာင္းခဲ့သည့္ သူ႔ဂုဏ္သတင္းသည္ ခ်ီးက်ဴးေလးစားဖြယ္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာသည့္အခ်ိန္မတိုင္မီအထိ ေဟာင္ေကာင္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ Telecom ႏွင့္ Media လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ ဒု-ဥကၠဌ ရာထူးျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ အမိျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ YGA Capital ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ပုဂၢလိကအစုရွယ္ယာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရန္ပုံေငြ(TPG) က YGA Capital ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသူရကိုကို ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန႔္အပ္ခဲ့သည္။

သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္မ်ား တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ Apollo Towers Myanmar Limited ႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း Pacific Star Finance Limited ၏ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္လည္း ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။ ဦးသူရကိုကိုသည္ လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအတြက္ ၎၏တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အသိပညာႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝ ပံ့ပိုးေပးေနသူလည္းျဖစ္သည္။

Go to Top