ဦးေဇသီဟ2019-10-23T07:51:26+00:00

ဦးေဇသီဟ
ဒုဥကၠဌ၊ ေဇကမာၻကုမၸဏီ
ျမန္မာႏိုင္ငံျမားပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ
World Lethwei Championship ဥကၠဌ

ဦးေဇသီဟသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ နည္းပညာ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္စားေသာက္ဆိုင္၊ အားကစား စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္ေနသူျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာလက္ခေမာင္းကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့႐ိုးရာ လက္ေဝွ႔ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီၿပိဳင္ပြဲမ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျမားပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌအျဖစ္ခန႔္အပ္ျခင္းခံရၿပီး၊ ျမန္မာ့ျမားပစ္အားကစားသမားမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာေစရန္၊ ျမားပစ္အားကစားကို ျပည္သူအမ်ား စိတ္ဝင္စားသည့္ အားကစားနည္းတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

Go to Top